Stichting Gebiedsfonds Ferrum is een onafhankelijke stichting. Het doel van de stichting is om met financiële middelen projecten in de directe omgeving van het windpark Ferrum te ondersteunen. De voor steun in aanmerking komende projecten dragen bij aan een duurzame leefomgeving.

Inkomsten van het fonds bestaan uit jaarlijkse donaties van de partners in het windpark dat gelegen is bij Wijk aan Zee.
Naast de groene stroom die Windpark Ferrum aan het netwerk levert, willen de projectpartners dat het windpark ook financieel bijdraagt aan de omgeving. Naast een participatie programma met obligaties, is de afdracht van in totaal € 37.894 per jaar aan het gebiedsfonds daarvoor bedoeld. Het fonds streeft een groei van de inkomsten na, en nieuwe sponsors zijn welkom.

De regio ofwel het werkingsgebied waar het geld besteed zal worden bestaat uit Wijk aan zee, Velsen-Noord, Beverwijk West en de Noordkant van IJmuiden. Voor het indienen van projectaanvragen worden de Dorpsraad Wijk aan Zee, Wijkplatform Velsen-Noord, Vereniging IJmuiderstraatweg en Wijkgroep Westertuinen Warande uitgenodigd. Bewoners met goede plannen kunnen zich tot deze groepen wenden.

Uitkeringen uit het fonds gaan naar projecten waar deze aan worden toegekend. Jaarlijks is er een mogelijkheid om project voorstellen in te dienen.

Een uitkering uit het fonds is een gift. Het is niet uitgesloten om een groter meerjarig project voor te stellen waarbij de fondsbijdrage een onderdeel vormt van de financiering. Daarbij kunnen toekomstige fondsbijdragen (van gelijke omvang) overwogen worden.

De eerste ronde voor financiële bijdragen aan duurzaamheidsprojecten in de regio opende midden april 2022 en sloot op 25 mei 2022. De bovengenoemde regionale groepen worden jaarlijks in april aangeschreven voor een nieuwe ronde.

De eerste gift van het Gebiedsfonds Windpark Ferrum was een financiële bijdrage van €75.000 aan het verduurzamingsproject ‘Sport voor Energie, Energie voor Sport’ van sportvereniging SV Wijk aan Zee, op voordracht van de Dorpsraad Wijk aan Zee. Voor meer informatie hierover, klik hier.

Criteria waaraan project aanvragen moeten voldoen zijn statutair vastgelegd:

  1. Projecten moeten zijn gelegen binnen het werkingsgebied van de Regio;
  2. Projecten en bestedingen moeten een duurzame samenleving in de betreffende Regio bevorderen; en
  3. Projecten en bestedingen moeten in ruime zin en naar aard de hele lokale gemeenschap voordeel opleveren, en in zoverre dit niet geheel mogelijk is, in elk geval niemand uitsluiten.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vrijwilligers. Het huidig stichtingsbestuur bestaat uit drie leden, een voorzitter (Birgitta van Loon), een secretaris (Jan Pronk) en een penningmeester (Luuth van der Scheer). Details kunt u naslaan in de statuten van de stichting.

Op hoofdlijnen bestaan de taken en bevoegdheden van het bestuur uit:

  • Innen van de fondsen die elk operationeel jaar vanuit Windpark Ferrum beschikbaar worden gemaakt;
  • Beoordelen van aanvragen uit de omgeving voor projecten en initiatieven op gebied van duurzaamheid;
  • Beslissen welke van die aanvragen succesvol zijn; en
  • Uitbetalen van toegekende gelden.

Email: [email protected]