1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Scenario 3 gaat door naar de volgende ronde

3 augustus 2016

De Provincie Noord-Holland heeft vanochtend bekend gemaakt dat scenario 3 van Windpark Ferrum doorgaat in de vergunningsprocedure. Scenario 3 is een van de zes aanvragen die de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebield na toetsing nu gaat voorleggen aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening van de Provincie. In totaal waren er 17 aanvragen ingediend.

Scenario 3 is het voorstel om drie windmolens te plaatsen in het verlengde van het bestaande Windpark Reyndersweg. Op de overzichtskaart zijn deze molens aangegeven met de nummers 3, 4 en 5. De voorgestelde locaties voor windmolens 4 en 5 zijn onlangs in zuidelijke richting verplaatst om een grotere afstand tot bewoning te bewerkstelligen.

De overige vijf projecten die de eerste fase doorlopen hebben zijn Windpark Spuisluis van Eneco, Nieuwe Hemweg en Uitbreiding Havenwind van Wind Groep Holland, Waardpolder van WP Energiek en Groetpolder van Windmolens Groetpolder BV. 

Aanpassing aan locaties windmolens van Windpark Ferrum ingediend

4 juli 2016

De projectpartners in Windpark Ferrum hebben de voorgestelde locaties van turbines 4 en 5 aangepast en deze aanpassing ingediend bij de Provincie Noord-Holland. De aanpassing voorziet in het vergroten van de afstand van de turbines tot bebouwing rond Wijk aan Zee, door de turbines dichterbij elkaar te plaatsen en in zuidelijke richting te verschuiven. Een deel van de ingediende documentatie voor de omgevingsvergunning is daartoe aangepast. Er zijn ook een aantal aanvullingen gedaan. Alle documentatie is beschikbaar op de pagina Documenten op deze website. De verwachting is dat de Provincie deze maand, juli 2016, een uitspraak doet over welke van de ingediende voorstellen voor windenergieprojecten kunnen doorstromen naar de volgende fase.

Plannen voor Windpark Ferrum ingediend bij Provincie Noord-Holland

12 mei 2016

Tata Steel heeft in overleg met Infinergy en met inzet van Royal HaskoningDHV een omgevingsvergunning aangevraagd bij de Provincie Noord-Holland voor het plaatsen van windmolens op het bedrijfsterrein van Tata Steel IJmuiden. Vijf verschillende scenario's zijn voorgelegd aan de Provincie, waarbij het aantal molens varieert van 2 tot 8. De windmolens zijn voorgesteld voor plaatsing op het zuidelijke deel van het Tata Steel terrein. Dit is het herstructureringsgebied (zoekgebied voor windenergie) dat is aangewezen door de Provincie. 

De samenwerkingspartners hopen dit najaar van de Provincie te vernemen of zij goedkeuring verleent aan een van de scenario's, waarna de volgende fase kan starten; het voorbereiden van een bouwvergunningsaanvraag.